הדפס

מכרז מס' 01/2020 – ביצוע עבודות כלי צמ"ה

תאריך אחרון להגשה: 24/03/2020

רשות ניקוז ונחלים קישון פונה בזאת לקבלנים להגיש הצעה לביצוע עבודות כלי צמ"ה לאורך נחלים, תעלות ואתרים בשטח הרשות.

  • מפגש קבלנים יתקיים ביום 15/03/2020 בשעה 15:20 במשרדי הרשות.
  • את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי רשות הניקוז החל מתאריך 01/03/2020 בתמורה ל 1,200 ₪ שלא יוחזרו.
  • להצעה יש לצרף ערבות בנקאית על סך 15,000 ₪.
  • את ההצעה יש להביא אישית למשרדי הרשות ולשלשל את המעטפה לתוך תיבת המכרזים בין השעות 08:00 – 15:00 (בתאום טלפוני מראש) לא יאוחר מיום 24/03/2020 בשעה 09:45.
  • ההצעות תיפתחנה במשרדי הרשות בשעה 10:15 המציעים מוזמנים.
  • את ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי המכרז וכל שינוי בהם עלול לגרום לפסילתה.
  • הרשות רשאית לחלק את העבודה בין מספר קבלנים ואין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
    הרשות רשאית לנהל משא ומתן עם המציעים.

בכבוד רב,
חיים חמי, מנכ"ל
רשות ניקוז ונחלים קישון

עלות הגשת הצעה למכרז

1,200 ש"ח

תאריך הגשת הצעה למכרז

24/03/2020 שעה: 09:45:00

מקום הגשת הבקשה

משרדי החברה

בחנו את הידע שלכם וענו על שאלות בנושאים שונים.

הידעת??

animels

בסביבתו של נחל קישון, חי חתול שאוהב לשחות ושוחה היטב !

חתול הביצות חי לצד מקורות מים וניזון מיונקים קטנים, עופות ואפילו דגים. שיקום נחלים ומקורות מים ושמירה על שטחים פתוחים, מסייעים להתאוששות אוכלוסיית חתול הביצות שהצטמצמה מאוד במחצית השנייה של המאה העשרים, עקב פיתוח והרס בתי גידול לחים.