הדפס
  • ראשי
  • מכרזים
  • מכרז מס' 01/2021 מנהל/ת לפרויקט שיקום אגן נחל ציפורי פניה לקבלת הצעות

מכרז מס' 01/2021 מנהל/ת לפרויקט שיקום אגן נחל ציפורי פניה לקבלת הצעות

תאריך אחרון להגשה: 10/02/2021

רשות ניקוז ונחלים קישון פונה בזאת לקבלת הצעות לאיתור ובחירת מנהל/ת לפרויקט שיקום
אגן נחל ציפורי. את ההצעות יש להגיש בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההצעה המצ"ב לא
.[email protected] למייל 14:00 בשעה 25/01/2021 מיום יאוחר

קישור לחומרי ההגשה ליד הנדיב <<

מפגש מציעים שהתקיים בזום ב 2021/1/6 בשע ה 00:11

 מועד הגשת המכרז נדחה לתאריך 10/2/21 בשעה 14:00

לתשומת לבכם, כמפורט בסיכום מפגש המציעים, אין להגיש את טופס ב'1 (הצעת המחיר) בשלב הגשת המכרז.

הקלטת מפגש מציעים בזום >>

מסמכי המכרז מצורפים מטה.

עלות הגשת הצעה למכרז

0

תאריך הגשת הצעה למכרז

10/02/2021 שעה: 14:00:00

מקום הגשת הבקשה

[email protected]

בחנו את הידע שלכם וענו על שאלות בנושאים שונים.

הידעת??

animels

בסביבתו של נחל קישון, חי חתול שאוהב לשחות ושוחה היטב !

חתול הביצות חי לצד מקורות מים וניזון מיונקים קטנים, עופות ואפילו דגים. שיקום נחלים ומקורות מים ושמירה על שטחים פתוחים, מסייעים להתאוששות אוכלוסיית חתול הביצות שהצטמצמה מאוד במחצית השנייה של המאה העשרים, עקב פיתוח והרס בתי גידול לחים.