הדפס
  • ראשי
  • מכרזים
  • מכרז מס' 01/2021 מנהל/ת לפרויקט שיקום אגן נחל ציפורי פניה לקבלת הצעות

מכרז מס' 01/2021 מנהל/ת לפרויקט שיקום אגן נחל ציפורי פניה לקבלת הצעות

תאריך אחרון להגשה: 10/02/2021

רשות ניקוז ונחלים קישון פונה בזאת לקבלת הצעות לאיתור ובחירת מנהל/ת לפרויקט שיקום
אגן נחל ציפורי. את ההצעות יש להגיש בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההצעה המצ"ב לא
.netiva@rnkishon.co.il למייל 14:00 בשעה 25/01/2021 מיום יאוחר

קישור לחומרי ההגשה ליד הנדיב <<

מפגש מציעים שהתקיים בזום ב 2021/1/6 בשע ה 00:11

 מועד הגשת המכרז נדחה לתאריך 10/2/21 בשעה 14:00

לתשומת לבכם, כמפורט בסיכום מפגש המציעים, אין להגיש את טופס ב'1 (הצעת המחיר) בשלב הגשת המכרז.

הקלטת מפגש מציעים בזום >>

מסמכי המכרז מצורפים מטה.

עלות הגשת הצעה למכרז

0

תאריך הגשת הצעה למכרז

10/02/2021 שעה: 14:00:00

מקום הגשת הבקשה

netiva@rnkishon.co.il

בחנו את הידע שלכם וענו על שאלות בנושאים שונים.

הידעת??

water

אגן ההיקוות של הקישון עשיר בכ-150 מעיינות.

רוב מעיינות הקישון תפוסים ונשאבים לצורכי שימוש ביתי וחקלאות. במסגרת פעילותה, עוסקת רשות ניקוז ונחלים קישון בשיקום מעיינות והשבת מימיהם לנחלים.