הדפס

מכרז מס' 02/2020 – כיסוח צמחיה

תאריך אחרון להגשה: 24/03/2020

רשות ניקוז ונחלים קישון פונה בזאת לקבלנים להגיש הצעה לביצוע עבודות כיסוח צמחיה לאורך נחלים, תעלות ואתרים שונים בשטח רשות הניקוז.

  • מפגש קבלנים יתקיים ביום 15.03.2020 בשעה 15:00 במשרדי הרשות.
  • את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי רשות הניקוז החל מתאריך 01.03.2020 בתמורה ל 500 ₪ שלא יוחזרו.
  • להצעה יש לצרף ערבות בנקאית על סך 15,000 ₪.
  • את ההצעה יש להביא אישית למשרדי הרשות ולשלשל את המעטפה לתוך תיבת המכרזים בין השעות 08:00 – 15:00 (בתאום טלפוני מראש) לא יאוחר מיום 24.03.2020 בשעה 09:45.
  • ההצעות תיפתחנה במשרדי הרשות בשעה 10:00 המציעים מוזמנים.
  • את ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי המכרז וכל שינוי בהם עלול לגרום לפסילתה.
  • הרשות רשאית לחלק את העבודה בין מספר קבלנים ואין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
    הרשות רשאית לנהל משא ומתן עם המציעים.

בכבוד רב,
חיים חמי, מנכ"ל
רשות ניקוז ונחלים קישון

עלות הגשת הצעה למכרז

500 ש"ח

תאריך הגשת הצעה למכרז

24/03/2020 שעה: 09:45:00

מקום הגשת הבקשה

משרדי החברה

בחנו את הידע שלכם וענו על שאלות בנושאים שונים.

הידעת??

history

טחנת קמח היסטורית, תהפוך למרכז ההדרכה הראשון בארץ לשיקום נחלים

לאורך הקישון עברה דרך הים העתיקה שחיברה בימי קדם את מצרים עם סוריה, אנטוליה, ומסופוטמיה. ערים עתיקות רבות נבנו באגן הקישון, עדות לכך נמצאת בתלים הרבים אותם ניתן לראות כיום. הגדולים והחשובים בינהם: תל יקנעם,  תל מגידו, תל שמרון, תל קשיש ותל חנתון.