הדפס

מכרז 09/2015 תכנון בקעת בית נטופה

תאריך אחרון להגשה: 15/10/2015

רשות ניקוז ונחלים קישון מעוניינת לקבל הצעות לבחירת אדריכל לתכנון בקעת בית נטופה.  מטרת העבודה התכנונית: הבאת בקעת בית נטופה למצב של פיתוח חקלאי מושכל, מתון ומשמר בדגש על חקלאות מסורתית, תיירות חקלאית וטיפוח ערכי טבע ונוף מקומיים ללא פגיעה במרחב הפתוח.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 300 ₪ כ"א (שלא יוחזרו), במשרדי רשות ניקוז ונחלים קישון.

מפגש מציעים יתקיים ביום חמישי ה- 17.9 בשעה 9:00 במשרדי רשות ניקוז ונחלים קישון ביקנעם המושבה.

יש להגיש את כל המסמכים כשהם ממולאים וחתומים בשני עותקים במעטפה סגורה ולציין בחזיתה את הפרטים: "נושא ההצעה:  הזמנה לקבלת הצעות לתכנון- בקעת בית נטופה" יש להניח את המעטפה בתיבת המכרזים, הנמצאת במשרדי רשות ניקוז ונחלים קישון. המועד האחרון למסירת ההצעה: יום ה'  29.10.2015  שעה 12:00.

הרשות תבחר את ההצעה אשר מתאימה ביותר מבחינה מקצועית  ורק לאחר מכן תבדוק את הצעות המחיר. אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה של מציע כלשהו, ו/או את ההצעה הזולה ביותר. רשות ניקוז קישון שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן.

שאלות והבהרות ניתן להפנות לכתובת : tal@rnkishon.co.il

בכבוד רב,

חיים חמי, מנכ"ל רשות ניקוז ונחלים קישון

יקנעם מושבה 20600, טל' 04-9099800

תמצית המכרז (מתוך מסמכי המכרז):

דרישות מהמתכנן:

 • אדריכל.
 • בעל ניסיון קודם של לפחות כ- 10 שנים בתכנון רב תחומי וסביבתי בדגש על שיתוף ציבור עם ניסיון מוכח והצלחות בתכנון מרחבי בהיקף גדול.
 • בעל ניסיון קודם בתכנון בשיתוף קהילות.
 • בעל ניסיון בעבודה עם צוות תכנון מתחומים שונים.  תינתן עדיפות לבעל ניסיון בניהול והובלת צוות תכנון.

תפקידי המתכנן:

שלב א':  איסוף מידע על מצב קיים והמלצות לקידום הפרויקט:

איסוף מידע ועדכון מיפוי המצב הקיים. המונח מיפוי אינו מתיחס רק למיפוי גיאוגרפי אלא מיפוי לצורך הבנת השטח, לרבות דוחות אקולוגיים, עקרונות לתכנון הבקעה וכיו"ב  לצורך הטמעתם בתכנון, הכל בכפוף לצרכי בעלי ענין, ודרישות המזמין וועדת ההיגוי.

תוך כדי איסוף החומר הקיים, המתכנן יביא לאישור הרשות התקשרות עם יועצים הנדרשים לביצוע בדיקת ועדכון מיפוי המצב הקיים.  בין השאר על המתכנן להתייחס למאפייני הבקעה והשלמת המצב הקיים התכנוני

 • משטר ההצפות ומצב קיים של תשתיות ניקוז .
 • מיפוי בעלויות ובחינת משמעויות  של בעלויות בקרקע (מדינה/פרטי) לפי מיקום ופגיעות מנזקי הצפה
 • מאפייני הקרקע  ובהתאם סוגי גידולים מומלצים.
 • מיפוי מים להשקיה.
 • לימוד המצב החקלאי הקיים והפוטנציאל החקלאי הכלכלי.
 • איתור אזורים בשולי הבקעה המתאימים לפיתוח
 • השלמת מאפייני המערכת הטבעית כולל מיפוי אזורים ע"פ רגישות ומיפוי מינים ייחודיים.
 • בחינת מדיניות התכנון בבקעת בית נטופה המשתקפת מתכניות ארציות ומחוזיות.
 • מיפוי אתרי מורשת, היסטוריה וטבע.
 • איתור שותפים ותהליכים קיימים היכולים לסייע במימוש יעדי התכנון- מיפוי פעולת עמותות, גופים ויחידים והפעילות הקיימת.

על המתכנן להציג בפני וועדת ההיגוי אסטרטגיה לקידום הפרויקט, חלופות לאופן יישום האסטרטגיה והמלצותיו לחלופה המתאימה ביותר.

על המתכנן להציע את צוות כח אדם/יועצים הנדרש ותקציב מימון משוער הנדרש כדי לקדם את הפרויקט בכל חלופה שיציע.

וועדת ההיגוי תבחן את החלופות ותהיה רשאית לדרוש כל מידע נוסף הדרוש כדי לגבש עמדה. כן וועדת ההיגוי תהיה רשאית לדרוש מהמתכנן להגיש לו"ז מפורט בצירוף אבני דרך מוצעות ותקציב משוער לחלופות שהוגשו ולא נפסלו על ידי וועדת ההיגוי.

וועדת ההיגוי תבחן את המלצות המתכנן  ותהיה רשאית לבחור בחלופה ותהיה רשאית אך לא חייבת להמשיך בביצוע הפרויקט באמצעות המתכנן.

אם הרשות תבחר להמשיך בביצוע תכנון הפרויקט באמצעות המתכנן, יגיש המתכנן לאישור הרשות הצעת עבודה  להמשך ביצוע הפרויקט וביצוע שלב ב'.

שלב ב': תכנון

יישום האסטרטגיה והוצאה לפועל של החלופה שנבחרה על ידי וועדת ההיגוי

עדכון אסטרטגיה תכנונית ותכנית עבודה בצוות התכנון בהתאם לאסטרטגיה שנבחרה, לרבות עקרונות של שימור קרקע ומפעלי ניקוז.
על התכנון לכלול התייחסות לנושאים הבאים:

 • המלצות על גידולים חקלאיים מותאמים סביבת הבקעה וכלים לעידוד גידולים אלו.
 • תכנית אספקת מים
 • תכנית ניקוז חלקי והצעת מנגנון פיצוי לאזורים מוצפים.
 • תכנית לבינוי ופיתוח תיירותי.
 • תכנית לשיווק ומיתוג התוצרת החקלאית של בקעת בית נטופה.
 • תכנית כלכלית לפיתוח הבקעה.
 • המלצות אקולוגיות.
 • גיבוש מענה רחב לצורכי גידול בע"ח ומבנים חקלאיים בשולי הבקעה.
 • כלים משלימים מגוונים
 • המלצות תכנוניות מפורטות
 • המלצות ניהול לשטח הבקעה
 • ניהול שוטף של העבודה התכנונית, קיום מפגשי צוות מצומצם וועדת היגוי באופן סדיר ובהתאם לתדירות שתוחלט.

הגשת הצעה :

על המציע להגיש על סמך למידה ראשונית של הרקע לפרויקט, תכנית עבודה מוצעת לשלב א' כולל:
1. שלבי הפרויקט בשלב א'
2. אבני דרך לתשלום.
3. לו"ז לביצוע שלב א'.

על המבקש להגיש טופס ההצעה (מופיע במסמכי המכרז) ולצרף לטופס מסמכים כפי שמופיע במכרז.

לפרטים מלאים ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי הרשות.

 

עלות הגשת הצעה למכרז

300

תאריך הגשת הצעה למכרז

15/10/2015 שעה: 12:00:00

מקום הגשת הבקשה

תיבת המכרזים במשרדי רשות ניקוז ונחלים קישון יקנעם המושבה

בחנו את הידע שלכם וענו על שאלות בנושאים שונים.

הידעת??

history

בעמק יזרעאל, אשר במרכזו זורם נחל הקישון, קיים מספר רב של תלים היסטוריים.

לאורך הקישון עברה דרך הים העתיקה שחיברה בימי קדם את מצרים עם סוריה, אנטוליה, ומסופוטמיה. ערים עתיקות רבות נבנו באגן הקישון, עדות לכך נמצאת בתלים הרבים אותם ניתן לראות כיום. הגדולים והחשובים בינהם: תל יקנעם,  תל מגידו, תל שמרון, תל קשיש ותל חנתון.